ជីវិត និងសុខភាព

ជីវិត និងសុខភាព – ផ្នែក​នេះ​មាន​រាប់​ពាន់​គន្លឹះ​ជួយ​ឲ្យ​សម្រស់​កាន់​តែ​ស្អាត អាយុ​យឺនយូរ ​សុខភាព​កាន់​តែ​ប្រសើរ​ ចាកផុត​បញ្ហា និង​ជំងឺ​នានា។