ព័ត៌មាន​ពី​កូន​លោក​អ្នក

តារាងកាលវិភាគចាក់ថ្នាំបង្ការរបស់កូន

មាន​កូន​តូច​មាន​រឿង​ត្រូវ​មើល​ថែ និង​តាមដាន​ឲ្យ​ជាប់​លាប់​រាល់​ថ្ងៃ ក្នុង​នោះ​ជា​កាតព្វកិច្ច​គឺ យក​កូន​ទៅ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង (ថ្នាំ​បង្ការ) នានា ទៅ​តាម​ការ​ណែនាំ​របស់​ក្រសួង​សុខាភិបាល។ ការ​យក​កូន​ទៅ​ទទួល​វ៉ាក់សាំង​ទាំង​អស់​គឺ​រាប់​តាំង​ពី​វ៉ាក់សាំង(ថ្នាំបង្ការ) កញ្ជ្រិល ស្អូច និង​តេតាណូស។ សូម​បំពេញ​ព័ត៌មាន​សំខាន់ៗ​របស់​កូន និង​មើល​កាលវិភាគ​ ដែល​ត្រូវ​ចាក់។