កាលវិភាគ​ចាក់ថ្នាំបង្ការ

សូម​ប្រើ​តារាង​កាលវិភាគ​ចាក់​ថ្នាំ​បង្ការ ​នោះ​ប៉ាម៉ាក់ ​​អាច​ដឹង​ថា​ពេលណា​ត្រូវ​យក​កូន​ទៅ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​អ្វី​ដែល​ចាំបាច់ និង​ត្រូវ​ពេល។ ប៉ុន្តែ​ប៉ាម៉ាក់​ក៏​ត្រូវ​ដឹង​ដែរ ថា​តារាង​កាលវិភាគ​ចាក់​ថ្នាំ​បង្ការ​ នេះ​អាច​ប្រែ​ប្រួល​ទៅ​តាម​ទីកន្លែង​ដែល​យើង​រស់នៅ ​ស្ថានភាព​សុខភាព​កូន ប្រភេទ​វ៉ាក់សាំង​និង​វ៉ាក់សាំង​ដែល​មាន។​

ឈ្មោះ

ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត

ភេទ

អាយុ

សូមចាំថា ត្រូវយកកូនទៅចាក់វ៉ាក់សាំង(ថ្នាំបង្ការ) ឲ្យទាន់ពេលវេលាកំណត់

ថ្ងៃទទួលវ៉ាក់សាំងបន្ទាប់

ថ្ងៃកំណត់

ចំណាំ៖ ប៉ា​ម៉ាក់​គួរ​ដឹង​ដែរ​ថា​ ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ឲ្យ​កូន ​មិន​មែន​ចាំ​តែ​ត្រូវ​តាម​កាល​កំណត់​ ១០០​ភាគរយ​នោះ​ទេ។ ជាទូទៅ​សូម​ប៉ា​ម៉ាក់​​សុំ​យោបល់​ពី​គ្រូពេទ្យ​ បើ​មាន​ចម្ងល់​ទាក់ទង​នឹង​ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​នេះ។

កាលវិភាគ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ផ្ទាល់​ខ្លួន

នេះ​ជា​តារាង​កំណត់​ការ​ផ្ដល់​វ៉ាក់សាំង​សម្រាប់​កូន​ដែល​បាន​​កើត​នៅ {{{ថ្ងៃខែឆ្នាំ}}}

វ៉ាក់សាំង អង់ទីហ្សែន បរិមាណ​ត្រូវ​ចាក់(ដូស) ថ្ងៃកំណត់ ធ្លាប់​បាន​ប្រើ ឬ​ចាក់​ពី​មុន