គណនាកម្រិតជាតិអាល់កុលក្នុងឈាម (BAC)

ពិនិត្យកម្រិត​ជាតិ​អាល់កុល​ក្នុង​ឈាម (BAC) ដោយ​គ្រាន់​តែ​បំពេញ​ព័ត៌មាន​ខាង​ក្រោម
ដើម្បីគណនា BAC សូម​បំពេញ​ព័ត៌មាន​ខាង​ក្រោម
 
ប្រុស
ស្រី
Please select your gender!
Please enter your weight in kg
Please enter the number of drinks you had
Please enter hours from first drink

ចំណុះគ្រឿងស្រវឹង

ស្រាបៀរ ១ កំប៉ុង = ៣៣០ មិល្លីលីត្រ

ស្រាក្រហម ១ កែវ = ១៥០ មិល្លីលីត្រ

ស្រាវីស្គី ១ កូនកែវ = ៤៥ មិល្លីលីត្រ

កម្រិតជាតិអាល់កុលក្នុងគ្រឿងស្រវឹង

ស្រាបៀរ ១ កំប៉ុង = ៤-៧%

ស្រាក្រហម ១ កែវ = ១១-១៣%

ស្រាវីស្គី ១ កូនកែវ = ៤០%