ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ – ដំណឹង​ស្ដីពី​សុខភាព​ជុំវិញពិភពលោក ​របកគំហើញ ​គន្លឹះ​ក្នុង​ការព្យាបាល ឬ​ថែទាំ​អ្នកជំងឺ និង​ព័ត៌មាន​ទាន់ហេតុការណ៍សំខាន់​ជា​ច្រើន នឹងមាន​នៅវ៉ិបសាយ “Hello គ្រូពេទ្យ”។