ឱសថ និងឱសថបុរាណ

ឱសថ និងឱសថបុរាណ

ឱសថ និងឱសថបុរាណ – ដើម្បី​បាន​ផល​ល្អ​ ទាំង​វេជ្ជសាស្ត្រ​ទំនើប និង​បុរាណ ​សុទ្ធ​តែ​ទាមទារ​ការ​ប្រើ​​ដ៏​ត្រឹមត្រូវ​បំផុត​ដើម្បី​ចៀសវាង​គ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត។

តាមលំដាប់អក្សរ

តាមលំដាប់អក្សរ

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

#