ឱសថ និងឱសថបុរាណ

ឱសថ A-Z

ឱសថ A-Z – ​ថ្នាំ​ពេទ្យ​យើង​ស្គាល់​មិន​អស់​ទេ ប៉ុន្តែ​ផ្នែក​នេះ​អាច​​ប្រាប់​ពី​ការប្រើ កម្រិតត្រូវប្រើ ផលរំខាន ការប្រុងប្រយ័ត្ន បម្រាម និងអន្តរកម្មជាដើម។

តាមលំដាប់អក្សរ

តាមលំដាប់អក្សរ

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

T

V

X

Z

#