ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​អំពី​ការ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម សូម​ទាក់ទង​យើង​តាម​អ៊ីមែល [email protected] ។ ដើម្បី​អាច​ឲ្យ​យើង​ឆ្លើយ​តប​សំណួរ​លោក​អ្នក​បាន​ត្រឹមត្រូវ សូម​ប្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត​អំពី​តម្រូវ​ការ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​របស់​លោក​អ្នក ព្រម​ទាំង​បញ្ជាក់​ចំណាប់​អារម្មណ៍​លើ​ចំណុច​ណា​មួយ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

  • ការ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​សម្រាប់​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់៖ ផលិតផល​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រចាំ​ថ្ងៃ
  • ការ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​សម្រាប់​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់៖ គ្រឿងបរិក្ខារពេទ្យ និងឱសថ
  • ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់អ្នកមានអាជីពផ្នែកសុខាភិបាល

English