ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​អំពី​ការ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បី​អាច​ឲ្យ​យើង​ឆ្លើយ​តប​សំណួរឲ្យបាន​ត្រឹមត្រូវ និង​​លម្អិត​អំពី​តម្រូវ​ការ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​របស់​លោក​អ្នក សូម​ទំនាក់ទំនង​មក​កាន់៖

  • Email: [email protected] ឬ​ទូរសព្ទ​លេខ  078 948 001 (KT Chea)​ ឬ​
  • Email:  [email protected]   ឬទូរសព្ទ​លេខ 093 922 299 (NAO Sokunthea)