ដេត ធន្នី ការី​និពន្ធ​ជាន់ខ្ពស់

ការី​និពន្ធ​ជាន់ខ្ពស់ អ្នក​ស្រី ដេត ធន្នី – បញ្ចប់​បរិញ្ញាបត្រ​ផ្នែក​អក្សរសាស្ត្រ​អង់គ្លេស និង​មាន​ចំណូល​ចិត្ត​ខាង​សរសេរ ផ្សព្វផ្សាយ​ដំណឹង ​ចំណេះដឹង​ថ្មីៗ ឬ​ព័ត៌មាន​ច្បាស់​ការ ផ្លូវការ​
ប្រកប​ដោយ​វិជ្ជាជីវៈ និង​មាន​ទំនួល​ខុសត្រូវ​ខ្ពស់ ដើម្បី​ជា​ប្រយោជន៍​ដល់​សង្គម។

ដេត ធន្នី ​មាន​បទពិសោធន៍ ជិត​ដប់​ឆ្នាំ ក្នុង​ការ​ដឹកនាំ​ក្រុម​ការងារ ​បង្កើត​ផែនការ ​ផលិត​ជា​អត្ថបទ វីដេអូ ឬ​ផលិត​កម្មវិធី​ គ្រប់​ Platform មិន​ថា Broadcasting, Print ឬ​អនឡាញ។

អំពីអ្នកនិពន្ធអត្ថបទ អ្នកបកប្រែ និងអ្នកត្រួតពិនិត្យ
កំពុងដំណើរការ...