វេជ្ជ ប៉ុម សុថារី

ឯកទេសសុខភាពបន្តពូជ និងជំងឺលំបាកមានកូន · គ្លីនិកសុថារី

អំពី​គ្រូពេទ្យឯកទេស

– ចាប់ពីខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ ដល់បច្ចុប្បន្ន ជានាយិកានៅគ្លីនិកសុថារី

– ចាប់ពីខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ដល់ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ បម្រេីការងារនៅបន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលសុថារី

– ចាប់ពីខែមីនា ឆ្នាំ២០១២ ដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧៖ បម្រើការងារនៅគ្លីនីករ៉ាក់

– ចាប់ពីខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៩ ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១៖ បម្រើការងារនៅមន្ទីរពហុព្យាបាល និងសម្ភពចិត្រ្តា

– ចាប់ពីឆ្នាំ២០០៨ ដល់ឆ្នាំ២០០៩៖ បម្រើការងារនៅមជ្ឈមណ្ឌលមេត្តាករុណា