ទំនាក់ទំនង

បើលោកអ្នកមានបំណងទាក់ទង​មក​កាន់ “Hello គ្រូពេទ្យ” សូម​ទាក់ទង​តាម​អ៊ីមែល​ខាង​ក្រោម៖

  • សម្រាប់​ចម្ងល់​ទូទៅ [email protected]
  • សម្រាប់​ការ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម [email protected]
  • សម្រាប់​ទំនាក់ទំនង​វិនិយោគទុន [email protected]
  • សម្រាប់​សារព័ត៌មាន [email protected]

English