វេជ្ជបណ្ឌិត តែ ហៃផេង

រោគកុមារឯកទេសជំងឺឆ្លង · មន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ

អំពី​គ្រូពេទ្យឯកទេស

– បច្ចុប្បន្នជាវេជ្ជបណ្ឌិតរោគកុមារឯកទេសជំងឺឆ្លង បម្រើការនៅផ្នែកជំងឺទូទៅកុមារ និងសើស្បែកនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ និងជាសាស្រ្តាចារ្យវេជ្ជសាស្រ្តនៅសកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្រ្ត​និងសកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ

– ឆ្នាំ២០២១៖ វិញ្ញាបនបត្រព្យាបាលនិងថែទាំទារកកម្រិតស្រាលនិងធ្ងន់នៅមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ និង Korea Foundation for International Healthcare
– ឆ្នាំ២០២០៖ បញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតរោគកុមារ ជំងឺត្រូពិក (ជំងឺឆ្លង) ពីសកលវិទ្យាល័យមាហិដុល ទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ
– ឆ្នាំ២០១៩៖ បញ្ចប់ថ្នាក់សិក្សាក្រោយឧត្តម ឌីប្លូមវេជ្ជសាស្រ្តជំងឺត្រូពិកនិងអនាម័យពីសកលវិទ្យាល័យមាហិដុល ទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ
– ឆ្នាំ២០១៧៖ បញ្ចប់ថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសរោគកុមារពីមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរខេត្តសៀមរាប
– ឆ្នាំ២០១៦៖ វិញ្ញាបនបត្រក្រោយឧត្តម វេជ្ជសាស្រ្តរោគកុមារអន្តរជាតិពីមហាវិទ្យាល័យពេទ្យស៊ីដនី ប្រទេសអូស្រា្តលី
– ឆ្នាំ២០១៦៖ វិញ្ញាបនបត្រសង្រ្គោះ និងព្យាបាលកុមារកម្រិតធ្ងន់នៅមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ និងដៃគូ
– ឆ្នាំ២០១៤៖ បញ្ចប់ថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតទូទៅពីសកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ