វេជ្ជបណ្ឌិត ធឹម ពេជ្រធីតា

ឯកទេសរោគកុមារទូទៅ និង តម្រងនោមកុមារ · មន្ទីរសម្រាកព្យាបាលកុមារខ្មែរឃីដ

អំពី​គ្រូពេទ្យឯកទេស

–  បញ្ចប់ការសិក្សាវេជ្ជបណ្ឌិតទូទៅពីសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ
–  បញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែករោគកុមារពីមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ និង The Sydney Children’s Hospitals Network
–  បញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីប្រទេសជប៉ុន​ និង កូរ៉េ
បទពិសោធន៍ការងារ
–  មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ
–  មន្ទីរពហុព្យាបាលអន្តរជាតិខេមា
–  មន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ និងមន្ទីរសម្រាកព្យាបាលកុមារខ្មែរឃីដ

មាតិកា
ឧបករណ៍សុខភាព
សុខភាពរបស់ខ្ញុំ