វេជ្ជបណ្ឌិត ម៉េង សុខ

ជំងឺឆ្អឹង · មន្ទីរសម្រាកព្យាបាល លឹម តាំង

អំពី​គ្រូពេទ្យឯកទេស

– ឯកទេស វះកាត់បាក់បែកឆ្អឹង ប្តូរសន្លាក់ និង វេជ្ជសាស្រ្តកីឡា

– បញ្ចប់ការសិក្សាពីប្រទេសបារាំង

– បទពិសោធន៍ជាង ៧ឆ្នាំ