វេជ្ជបណ្ឌិត អ៊ូ វង្សវិរៈ

ចក្ខុរោគ និងឯកទេសជាន់ខ្ពស់បាតភ្នែក · មន្ទីរពេទ្យ ព្រះអង្គឌួង

អំពី​គ្រូពេទ្យឯកទេស

– បច្ចុប្បន្នជាវេជ្ជ.ឯកទេសចក្ខុរោគ និងឯកទេសជាន់ខ្ពស់បាតភ្នែកនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួង

– ២០២៣៖ បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជាន់ខ្ពស់ព្យាបាល និងវះកាត់បាតភ្នែកនៅប្រទេសថៃ

– ២០១៩៖ បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសចក្ខុរោគនៅសកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល

មាតិកា
ឧបករណ៍សុខភាព
សុខភាពរបស់ខ្ញុំ