វេជ្ជ. ធូ សារ៉ាម៉េត

ជំងឺមហារីក · គ្លីនិកមហារីកចក្រា

អំពី​គ្រូពេទ្យឯកទេស

– បច្ចុប្បន្ន ៖ វេជ្ជ.ឯកទេសផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តនុយក្លេអ៊ែរ ជំងឺពកក និងជំងឺមហារីកនៅគ្លីនិកមហារីកចក្រា
បទពិសោធន៏ការងារជាង១០ឆ្នាំ

– ឆ្នាំ២០២២៖ សាស្រ្តចារ្យថ្នាក់វេជ្ជ. ឯកទេសជំងឺមហារីកនៅសាកលវិទ្យាលយ័វិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល
– ឆ្នាំ២០២២៖ សញ្ញាប័ត្រឯកទេសជំងឺមហារីកនៅសាកលវិទ្យាល័យ Chulabhorn Royal Academy (ប្រទេសថៃ)
– ឆ្នាំ២០១៨៖ វិញ្ញាបណ្ណប័ត្រផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តនុយក្លេអ៊ែរ (ប្រទេសអង់គ្លេស)
– ឆ្នាំ២០១៧៖ សញ្ញាប័ត្រឯកទេសផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តនុយក្លេអ៊ែរ (ប្រទេសហ្វីលីពីន)
– ឆ្នាំ២០១២៖ បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តទូទៅនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល (ប្រទេសកម្ពុជា)

មាតិកា
ឧបករណ៍សុខភាព
សុខភាពរបស់ខ្ញុំ