វេជ្ជ. ម៉ិល ម៉ូរ៉ា

ជំងឺមហារីក · គ្លីនិកមហារីកចក្រា

អំពី​គ្រូពេទ្យឯកទេស

– បច្ចុប្បន្ន៖ វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសព្យាបាលជំងឺមហារីកដោយកាំរស្មីនៅគ្លីនិកមហារីកចក្រា
បទពិសោធន៍ពិគ្រោះព្យាបាលជំងឺមហារីក១០ឆ្នាំ

– ២០២១៖ សញ្ញាបត្រថ្នាក់អនុបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្រ្ត (MSc in Global Child Heath)
– ២០១៨៖ សញ្ញាបត្រថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសព្យាបាលជំងឺមហារីកដោយកាំរស្មី (ប្រទេសហ្វីលីពីន)
– ២០១៤៖ វិញ្ញាបនបត្រវគ្គបណ្តុះបណ្តាលការព្យាបាលជំងឺមហារីកដោយកាំរស្មី (ប្រទេសប៊ែលស្សិក)
– ២០១២៖ វិញ្ញាបនបត្រថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសវេជ្ជសាស្រ្តទូទៅនៅសាកលវិទ្យាល័យសុខាភិបាល (ប្រទេសកម្ពុជា)

មាតិកា
ឧបករណ៍សុខភាព
សុខភាពរបស់ខ្ញុំ