វេជ្ជ. លឹម ឧស្សាហ៍

ជំងឺមហារីក · គ្លីនិកមហារីកចក្រា

អំពី​គ្រូពេទ្យឯកទេស

– បច្ចុប្បន្ន៖ វេជ្ជ.ឯកទេសផ្នែកជំងឺមហារីកនៅគ្លីនិកមហារីកចក្រា បទពិសោធន៏ការងារជាង១០ឆ្នាំ

– ឆ្នាំ២០២២៖ សាស្រ្តាចារ្យថ្នាក់វេជ្ជ. ឯកទេសជំងឺមហារីកនៅសាកលវិទ្យាលយ័វិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល
– ឆ្នាំ២០១៥៖ សញ្ញាប័ត្រឯកទេសព្យាបាលជំងឺមហារីកដោយកាំរស្មីនៅសាកលវិទ្យាល័យម៉ុងប៉ឺល្យេ (ប្រទេសបារាំង)
– ឆ្នាំ២០១២៖ សញ្ញាប័ត្រឯកទេសជំងឺមហារីកនៅសាកលវិទ្យាល័យស្រ្តាសបួរ (ប្រទេសបារាំង)
– ឆ្នាំ២០១១៖ បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តទូទៅនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល