វេជ្ជ. សុខ សុធា

ជំងឺមហារីក និងឈាម · គ្លីនិកមហារីកចក្រា

អំពី​គ្រូពេទ្យឯកទេស

– បច្ចុប្បន្ន៖ ជានាយក និងជាវេជ្ជ.ឯកទេសផ្នែកជំងឺឈាម និងជំងឺមហារីកនៅគ្លីនិកមហារីក ចក្រា
បទពិសោធន៏ការងារជាង២០ឆ្នាំ

– ឆ្នាំ២០១៨៖ សញ្ញាប័ត្រផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភជំងឺមហារីក (ប្រទេសថៃ)
– ឆ្នាំ២០០៦៖ បញ្ចប់ការសិក្សាវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសផ្នែកមហារីកនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល (ប្រទេសកម្ពុជា)
– ឆ្នាំ២០០៤៖ សញ្ញាប័ត្រឯកទេសជំងឺឈាម និងជំងឺមហារីកនៅសាកលវិទ្យាល័យប័រដូ (ប្រទេសបារាំង)
–​ ឆ្នាំ២០០៣៖ សញ្ញាប័ត្របណ្ឌិតវេជ្ជសាស្ត្រជាន់ខ្ពស់ (ប្រទេសកម្ពុជា)
– ឆ្នាំ១៩៩៦៖ បញ្ចប់ការសិក្សាវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តទូទៅនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល (ប្រទេសកម្ពុជា)

មាតិកា
ឧបករណ៍សុខភាព
សុខភាពរបស់ខ្ញុំ