វេជ្ជបណ្ឌិត ឈា ចរិយា

សម្ភពនិងរោគស្រ្តី · មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត

អំពី​គ្រូពេទ្យឯកទេស

– បម្រើការនៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត
– បញ្ចប់ថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសសម្ភពនិងរោគស្ត្រីពីសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល នៅក្នុងឆ្នាំ២០១១
– បញ្ចប់ថ្នាក់ឯកទេសសម្ភពនិងរោគស្ត្រីនៅសាកលវិទ្យាល័យ PARIS DESCARTES ប្រទេសបារាំង នៅក្នុងឆ្នាំ២០១២

មាតិកា
ឧបករណ៍សុខភាព
សុខភាពរបស់ខ្ញុំ