សប្ដាហ៍ទី២៧

សប្ដាហ៍ទី២៨

សប្ដាហ៍ទី២៩

សប្ដាហ៍ទី៣០

សប្ដាហ៍ទី៣១

សប្ដាហ៍ទី៣២

សប្ដាហ៍ទី៣៣

សប្ដាហ៍ទី៣៤

សប្ដាហ៍ទី៣៥

សប្ដាហ៍ទី៣៦

សប្ដាហ៍ទី៣៧

Infant

សប្ដាហ៍ទី៣២

អាអូនមានមានទំងន់១,៧គីឡូក្រាម និង ប្រវែង ៤៣សង់ទីម៉ែត្រ មានទំហំប៉ុន ស្ពៃក្ដោបពណ៌ស្វាយ

កម្ពស់ 43 cm - ទម្ងន់ 1.7 kg