តេស្ដសុខភាព

តេស្ដសុខភាព – មាន​ការ​ធ្វើ​តេស្ដ​សុខភាព​​(ជំងឺ) ​​ច្រើនណាស់ មុន​ពេទ្យ​ព្យាបាល ហើយ​យើង​អាច​ដឹង​ចំណុច​គួរ​ត្រៀម​​​ ដំណើរ​ការ​ ​លទ្ធផល​ និង​ដំណោះស្រាយ​បន្ទាប់។

តាមលំដាប់អក្សរ

តាមលំដាប់អក្សរ

A

B

C

D

E

G

H

K

L

M

P

S

T

U

#