មាន រតនា អ្នកបកប្រែ

អ្នកបកប្រែព័ត៌មានសុខភាពរបស់ Hello គ្រូពេទ្យ – មាន រតនា បានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រ អក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេស និងមានបទពិសោធជាច្រើនឆ្នាំ ក្នុងការសរសេរ ក៏ដូចជាបកប្រែព័ត៌មាន ជាមួយស្ថាប័នធំៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។

អំពីអ្នកនិពន្ធអត្ថបទ អ្នកបកប្រែ និងអ្នកត្រួតពិនិត្យ
កំពុងដំណើរការ...
ចង់​ដឹង​អាថ៌កំបាំង​សុខភាព​ល្អ​បំផុត?
តាម​ដាន​អត្ថបទ​សុខភាព​ថ្មីៗ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់ "Hello គ្រូពេទ្យ"