វេជ្ជបណ្ឌិត ឆាយ និមល

ឯកទេសរោគកុមារ និងទារក · មន្ទីរសម្រាកព្យាបាលកុមារឱរ៉ាល់

អំពី​គ្រូពេទ្យឯកទេស

– ២០១៤៖ បញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលឯកទេសវេជ្ជសាស្ត្រទូទៅ នៅមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិប៉ាយ៉ាថៃ ប្រទេសថៃ

– ២០១៥៖ បញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំងឺកុមារ នៅសកលវិទ្យាល័យកនកេន ប្រទេសថៃ

– ២០១៦៖ បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតនៅសកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ

– ២០១៦ ដល់ ២០១៩៖ វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ផ្នែកជំនាញរោគកុមារ ពីមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ

– ២០១៧ ដល់ ២០១៨៖ វិញ្ញាបនបត្រកម្រិតក្រោយឧត្តម វេជ្ជសាស្ត្ររោគកុមារអន្តរជាតិ ពីសកលវិទ្យាល័យស៊ីដនី ប្រទេសអូស្ត្រាលី

– បច្ចុបន្បន្ន៖ សហស្ថានិក អនុប្រធានបច្ចេកទេស និងវេជ្ជបណ្ឌិតរោគកុមារ​នៅមន្ទីរសម្រាកព្យាបាលកុមារឱរ៉ាល់។

– បទពិសោធន៍ធ្វើការផ្នែកជំងឺរោគកុមារ ៧ឆ្នាំ

អត្ថបទពីគ្រូពេទ្យឯកទេសថ្មីបំផុត

មាតិកា
ឧបករណ៍សុខភាព
សុខភាពរបស់ខ្ញុំ