វេជ្ជបណ្ឌិត ឆំា សារី

ជំងឺកុមារ · មន្ទីរពេទ្យ គន្ធបប្ផាទី៤

អំពី​គ្រូពេទ្យឯកទេស

– វេជ្ជបណ្ឌិត ឆំា សារី សាស្ត្រាចារ្យផ្នែករោគកុមារនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល

និងជាប្រធានផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់កុមារនៃមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាទី៤។

– បានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលភ្នំពេញ

– និងបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនិងធ្វើបទបង្ហាញជាច្រើនលើប្រធានបទជំងឺពស់ចឹកតាមបណ្តាខេត្តក្រុង។