វេជ្ជបណ្ឌិត ហួត សុធី

ឯកទេសរោគកុមារ និងទារក · បន្ទប់ពិគ្រោះ និងព្យាបាលវេជ្ជបណ្ឌិត ហួត សុធី

អំពី​គ្រូពេទ្យឯកទេស

– ឆ្នាំ២០២០ ដល់បច្ចុប្បន្ន៖ ប្រធានផ្នែកទារក និងកុមារនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួង និងម្ចាស់បន្ទប់ពិគ្រោះនិងព្យាបាលវេជ្ជបណ្ឌិត ហួត សុធី
– ឆ្នាំ២០១៦ ដល់ឆ្នាំ២០២០៖ អតីតប្រធានបច្ចេកទេសនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តឧត្តរមានជ័យ
– ឆ្នាំ២០១៥៖ បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសកុមារនិងទារកនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល។

អត្ថបទពីគ្រូពេទ្យឯកទេសថ្មីបំផុត