សប្ដាហ៍ទី៤០

សប្ដាហ៍ទី១

សប្ដាហ៍ទី២

សប្ដាហ៍ទី៣

សប្ដាហ៍ទី៤

សប្ដាហ៍ទី៥

សប្ដាហ៍ទី៦

សប្ដាហ៍ទី៧

សប្ដាហ៍ទី៨

សប្ដាហ៍ទី៩

សប្ដាហ៍ទី១០

Infant

សប្ដាហ៍ទី៥

គភ៌​មាន​ទំហំ​ប៉ុន​គ្រាប់​ជី​

មក​ដល់​ពេល​នេះគភ៌​មាន​ទំហំ​ប៉ុន​គ្រាប់​ជី​ ការ​លូត​លាស់​ក៏​បន្ត​ទៅ​មុខ​ជា​លំដាប់ ហើយ​​សុក​ក៏​ត្រៀម​ទាញ​យក​សារ​ធាតុ​ចិញ្ចឹម​ពី​ម្ដាយ។

កម្ពស់ 0.1 cm