សប្ដាហ៍ទី៣៨

សប្ដាហ៍ទី៣៩

សប្ដាហ៍ទី៤០

សប្ដាហ៍ទី១

សប្ដាហ៍ទី២

សប្ដាហ៍ទី៣

សប្ដាហ៍ទី៤

សប្ដាហ៍ទី៥

សប្ដាហ៍ទី៦

សប្ដាហ៍ទី៧

សប្ដាហ៍ទី៨

Infant

សប្ដាហ៍ទី៣

ការ​បង្កកំណើត

ស្រីៗ​យើង​អាច​នឹង​មិន​ដឹង​ថា​កោសិកា​គភ៌កំពុង​រីក​លូត​លាស់​​ក្នុង​ខ្លួន​នោះ​ទេ។ ការ​បង្ក​កំណើត​ចាប់​ផ្ដើម​តាំង​ពី​ពេល​មេ​ជីវិត​របស់​ឪពុក និង​ម្ដាយ​ជួប​គ្នា​នៅ​ក្នុង​ដៃ​ស្បូន​ក្រោយ​ពេល​រួម​មេត្រី​​ភាព​មក​ម៉្លេះ។