សប្ដាហ៍ទី៣៧

សប្ដាហ៍ទី៣៨

សប្ដាហ៍ទី៣៩

សប្ដាហ៍ទី៤០

សប្ដាហ៍ទី១

សប្ដាហ៍ទី២

សប្ដាហ៍ទី៣

សប្ដាហ៍ទី៤

សប្ដាហ៍ទី៥

សប្ដាហ៍ទី៦

សប្ដាហ៍ទី៧

Infant

សប្ដាហ៍ទី២

ការ​បញ្ចេញ​អូវុល

ក្នុង​រយៈ​ពេល​ ២​អាទិត្យ​បន្ទាប់​ពី​ថ្ងៃ​ហូរ​ឈាម​រដូវ​ដំបូង រាង​កាយ​ស្រីៗ​យើង​ត្រៀម​ខ្លួន​រួច​ជា​ស្រេច​ក្នុង​ការ​ទទួល​យក​មេជីវិត​ឈ្មោល​ដើម្បី​បង្ក​កំណើត។