សប្ដាហ៍ទី៣៦

សប្ដាហ៍ទី៣៧

សប្ដាហ៍ទី៣៨

សប្ដាហ៍ទី៣៩

សប្ដាហ៍ទី៤០

សប្ដាហ៍ទី១

សប្ដាហ៍ទី២

សប្ដាហ៍ទី៣

សប្ដាហ៍ទី៤

សប្ដាហ៍ទី៥

សប្ដាហ៍ទី៦

Infant

សប្ដាហ៍ទី១

មិន​ទាន់​មាន​ផ្ទៃពោះ​

បើ​គិត​តាម​ក្បួន​វេជ្ជសាស្ត្រ ទម្រាំ​តែ​ស្រីៗ​យើង​ដឹង​ថា​ខ្លួន​​ពពោះ ហោច​ណាស់​ល្បាក់ ​៤​សប្ដាហ៍​​ ព្រោះ​ថា​ការ​កំណត់​យក​ថ្ងៃ​ឲ្យ​ច្បាស់​ពិត​ជា​ពិបាក។