សប្ដាហ៍ទី១

សប្ដាហ៍ទី២

សប្ដាហ៍ទី៣

សប្ដាហ៍ទី៤

សប្ដាហ៍ទី៥

សប្ដាហ៍ទី៦

សប្ដាហ៍ទី៧

សប្ដាហ៍ទី៨

សប្ដាហ៍ទី៩

សប្ដាហ៍ទី១០

សប្ដាហ៍ទី១១

Infant

សប្ដាហ៍ទី៦

ការ​ពិនិត្យ​សុខភាពលើកទី១

នៅ​សប្តាហ៍​ទី ​៦​ គភ៌មាន​ទំហំ​ប៉ុន​គ្រាប់​សណ្តែក​ប្រវែង ១ សង់​ទី​ម៉ែត្រ ខួរ​ក្បាល​ និង​ប្រព័ន្ធ​ប្រសាទ​ចាប់​ផ្តើម​លូតលាស់​ជា​បន្តបន្ទាប់​។

កម្ពស់ 1 cm