សប្ដាហ៍ទី៣

សប្ដាហ៍ទី៤

សប្ដាហ៍ទី៥

សប្ដាហ៍ទី៦

សប្ដាហ៍ទី៧

សប្ដាហ៍ទី៨

សប្ដាហ៍ទី៩

សប្ដាហ៍ទី១០

សប្ដាហ៍ទី១១

សប្ដាហ៍ទី១២

សប្ដាហ៍ទី១៣

Infant

សប្ដាហ៍ទី៨

ការ​ពិនិត្យ​សុខភាពលើកទី២

សប្តាហ៍​ទី ៨ នេះ បេប៊ី​មាន​ប្រវែង ១,៦ សង់ទីម៉ែត្រ ហើយ​កំពុង​តែ​ធ្វើ​ចលនា​ និង​លូត​លាស់​ក្នុង​ពោះ​របស់​យើង។

កម្ពស់ 1.6 cm