សប្ដាហ៍ទី៤

សប្ដាហ៍ទី៥

សប្ដាហ៍ទី៦

សប្ដាហ៍ទី៧

សប្ដាហ៍ទី៨

សប្ដាហ៍ទី៩

សប្ដាហ៍ទី១០

សប្ដាហ៍ទី១១

សប្ដាហ៍ទី១២

សប្ដាហ៍ទី១៣

សប្ដាហ៍ទី១៤

Infant

សប្ដាហ៍ទី៩

ការ​បង្កើត​ទម្រង់ភេទ

សប្តាហ៍​ទី​ ៩​ហើយ​! បេប៊ី​លូត​លាស់​លឿន​ណាស់​ហើយ​ឥលូវ​គេ​មាន​ទំហំ​ប៉ុន​ផ្លែ​ទំពាំង​បាយជូ និង​មាន​ប្រវែង​ប្រហែល ២,៥សង់ទីម៉ែត្រ

កម្ពស់ 2.5 cm