សប្ដាហ៍ទី៧

សប្ដាហ៍ទី៨

សប្ដាហ៍ទី៩

សប្ដាហ៍ទី១០

សប្ដាហ៍ទី១១

សប្ដាហ៍ទី១២

សប្ដាហ៍ទី១៣

សប្ដាហ៍ទី១៤

សប្ដាហ៍ទី១៥

សប្ដាហ៍ទី១៦

សប្ដាហ៍ទី១៧

Infant

សប្ដាហ៍ទី១២

ចុង​ត្រីមាស​ទី១

ក្នង​​​សប្តាហ៍គភ៌មាន​​​ទំហំ​​​​​​ប្រហែល​​​ផ្លែ​​​ក្រូច​​​ឆ្មារ ទម្ងន់​ប្រមាណ​ ១៥ ក្រាម និង​ប្រវែង​ប្រហែល ៥ សង់ទីម៉ែត្រ

កម្ពស់ 5 cm - ទម្ងន់ 0.015 kg