សប្ដាហ៍ទី៨

សប្ដាហ៍ទី៩

សប្ដាហ៍ទី១០

សប្ដាហ៍ទី១១

សប្ដាហ៍ទី១២

សប្ដាហ៍ទី១៣

សប្ដាហ៍ទី១៤

សប្ដាហ៍ទី១៥

សប្ដាហ៍ទី១៦

សប្ដាហ៍ទី១៧

សប្ដាហ៍ទី១៨

Infant

សប្ដាហ៍ទី១៣

ចូល​ដល់​ត្រីមាស​ទី២

ក្នង​​​សប្តាហ៍​​​ទី ​​​១៣​​​​​នេះ គភ៌​​​ ​​​មាន​​​ទម្ងន់​​ប្រមាណ​​​​​​ជា​​​ ៣០ ក្រាម និង​​កម្ពស់​ប្រហែល​​ជា​​​ ៧ សង់ទីម៉ែត្រ សរីរាង្គ​​​គ្រប់​​​ផ្នែក​​​​​​​​​បន្ត​​​លូត​​​លាស់​​​ធម្មតា ឯ​ទង​សុក​ក៏​ចាប់​ផ្តើម​ប្តូរ​ទីតាំង​ទៅ​ពោះ​អាអូន។

កម្ពស់ 7 cm - ទម្ងន់ 0.023 kg