សប្ដាហ៍ទី១២

សប្ដាហ៍ទី១៣

សប្ដាហ៍ទី១៤

សប្ដាហ៍ទី១៥

សប្ដាហ៍ទី១៦

សប្ដាហ៍ទី១៧

សប្ដាហ៍ទី១៨

សប្ដាហ៍ទី១៩

សប្ដាហ៍ទី២០

សប្ដាហ៍ទី២១

សប្ដាហ៍ទី២២

Infant

សប្ដាហ៍ទី១៧

សុក​លូតលាស់​កាន់​តែ​ខ្លាំង

បេប៊ីលូត​លាស់​លឿនណាស់ ហើយ​ដល់​ពេល​នេះគេ​មាន​ទំហំ​​ប៉ុន​ផ្លែ​ប៉ិកួរៈ ទម្ងន់​ប្រមាណ ​១៥០​ក្រាម និង​មាន​ប្រ​វែង ​​១២ ​សង់​ទី​ម៉ែត្រ​។ ខ្លាញ់​ចាប់​ផ្តើម​មាន​ ហើយវា​នឹង​បន្ត​រហូត​ដល់​ប្រមាណ ២​/៣ នៃ​ទម្ងន់ខ្លួនអាអូនពេល​កើត។

កម្ពស់ 12 cm - ទម្ងន់ 0.15 kg