សប្ដាហ៍ទី១៣

សប្ដាហ៍ទី១៤

សប្ដាហ៍ទី១៥

សប្ដាហ៍ទី១៦

សប្ដាហ៍ទី១៧

សប្ដាហ៍ទី១៨

សប្ដាហ៍ទី១៩

សប្ដាហ៍ទី២០

សប្ដាហ៍ទី២១

សប្ដាហ៍ទី២២

សប្ដាហ៍ទី២៣

Infant

សប្ដាហ៍ទី១៨

ស្លឹកត្រចៀក​ចេញ​រូបរាង

ពពោះ ​១៨​ សប្តាហ៍​ហើយ! កូន​យើង​មាន​ទំហំ​ប៉ុន​ផ្លែម្ទេស​ប្លោក ទម្ងន់​ប្រមាណ ២០០ ក្រាម ប្រវែង​ប្រហែល​ ១៤ សង់​ទីម៉ែត្រ

កម្ពស់ 14 cm - ទម្ងន់ 0.2 kg