សប្ដាហ៍ទី១៥

សប្ដាហ៍ទី១៦

សប្ដាហ៍ទី១៧

សប្ដាហ៍ទី១៨

សប្ដាហ៍ទី១៩

សប្ដាហ៍ទី២០

សប្ដាហ៍ទី២១

សប្ដាហ៍ទី២២

សប្ដាហ៍ទី២៣

សប្ដាហ៍ទី២៤

សប្ដាហ៍ទី២៥

Infant

សប្ដាហ៍ទី២០

អាអូនមានទំងន់ជាមធ្យម ០,៣៥គីឡូក្រាម និងប្រវែង ១៦.៥​សង់ទីម៉េត្រ ប្រហែល ប៉ុនផ្លែចេក

កម្ពស់ 16.5 cm - ទម្ងន់ 0.35 kg