សប្ដាហ៍ទី១៧

សប្ដាហ៍ទី១៨

សប្ដាហ៍ទី១៩

សប្ដាហ៍ទី២០

សប្ដាហ៍ទី២១

សប្ដាហ៍ទី២២

សប្ដាហ៍ទី២៣

សប្ដាហ៍ទី២៤

សប្ដាហ៍ទី២៥

សប្ដាហ៍ទី២៦

សប្ដាហ៍ទី២៧

Infant

សប្ដាហ៍ទី២២

អាអូនមានទំងន់ជាមធ្យម ០,៤៥គីឡូក្រាម និង មានប្រវែង ២៨សង់ទីម៉ែត្រ ទំហំប្រហែលប៉ុនផ្លែត្រឡាច

កម្ពស់ 28 cm - ទម្ងន់ 0.45 kg