សប្ដាហ៍ទី១៨

សប្ដាហ៍ទី១៩

សប្ដាហ៍ទី២០

សប្ដាហ៍ទី២១

សប្ដាហ៍ទី២២

សប្ដាហ៍ទី២៣

សប្ដាហ៍ទី២៤

សប្ដាហ៍ទី២៥

សប្ដាហ៍ទី២៦

សប្ដាហ៍ទី២៧

សប្ដាហ៍ទី២៨

Infant

សប្ដាហ៍ទី២៣

អាអូនមានទំងន់ជាមធ្យម ០,៦គីឡូក្រាម និង ប្រវែង​២៩ សង់ទីម៉ែត្រ ទម្រង់ប្រហែល ប៉ុនផ្លែស្វាយ

កម្ពស់ 29 cm - ទម្ងន់ 6 kg