សប្ដាហ៍ទី២០

សប្ដាហ៍ទី២១

សប្ដាហ៍ទី២២

សប្ដាហ៍ទី២៣

សប្ដាហ៍ទី២៤

សប្ដាហ៍ទី២៥

សប្ដាហ៍ទី២៦

សប្ដាហ៍ទី២៧

សប្ដាហ៍ទី២៨

សប្ដាហ៍ទី២៩

សប្ដាហ៍ទី៣០

Infant

សប្ដាហ៍ទី២៥

បេប៊ីមានកំពស់ ៤៩សង់ទីមែ៉ត្រ និង ទំងន់ ០,៣គីឡូក្រាម ទំហំអាចធៀបនឹងផ្លែត្រប់បន្ដិច

កម្ពស់ 49 cm - ទម្ងន់ 0.3 kg