សប្ដាហ៍ទី២២

សប្ដាហ៍ទី២៣

សប្ដាហ៍ទី២៤

សប្ដាហ៍ទី២៥

សប្ដាហ៍ទី២៦

សប្ដាហ៍ទី២៧

សប្ដាហ៍ទី២៨

សប្ដាហ៍ទី២៩

សប្ដាហ៍ទី៣០

សប្ដាហ៍ទី៣១

សប្ដាហ៍ទី៣២

Infant

សប្ដាហ៍ទី២៧

អាអូនមានប្រវែង ៣៦.៦ សង់ទីម៉ែត្រ និងមានទំងន់ ១,១គីឡូក្រាម មានទំហំប៉ុន ផ្កាខាត់ណា

កម្ពស់ 36.6 cm - ទម្ងន់ 1.1 kg