សប្ដាហ៍ទី២១

សប្ដាហ៍ទី២២

សប្ដាហ៍ទី២៣

សប្ដាហ៍ទី២៤

សប្ដាហ៍ទី២៥

សប្ដាហ៍ទី២៦

សប្ដាហ៍ទី២៧

សប្ដាហ៍ទី២៨

សប្ដាហ៍ទី២៩

សប្ដាហ៍ទី៣០

សប្ដាហ៍ទី៣១

Infant

សប្ដាហ៍ទី២៦

ដំណាក់កាលនេះ អាអូនមាន ទំងន់១គីឡូក្រាម និងប្រវែងជាមធ្យម ៣៥,១សង់ទីម៉ែត្រ

កម្ពស់ 35.1 cm - ទម្ងន់ 1 kg