សប្ដាហ៍ទី២៦

សប្ដាហ៍ទី២៧

សប្ដាហ៍ទី២៨

សប្ដាហ៍ទី២៩

សប្ដាហ៍ទី៣០

សប្ដាហ៍ទី៣១

សប្ដាហ៍ទី៣២

សប្ដាហ៍ទី៣៣

សប្ដាហ៍ទី៣៤

សប្ដាហ៍ទី៣៥

សប្ដាហ៍ទី៣៦

Infant

សប្ដាហ៍ទី៣១

មកទល់ពេលនេះ អាអូនមានប្រវែង ៤១,៨ សង់ទីម៉ែត្រ និងមានទំងន់ ១,៦ គីឡូក្រាម មានទំហំប៉ុន លលាដ៍ដូង

កម្ពស់ 41.8 cm - ទម្ងន់ 1.6 kg