សប្ដាហ៍ទី២៩

សប្ដាហ៍ទី៣០

សប្ដាហ៍ទី៣១

សប្ដាហ៍ទី៣២

សប្ដាហ៍ទី៣៣

សប្ដាហ៍ទី៣៤

សប្ដាហ៍ទី៣៥

សប្ដាហ៍ទី៣៦

សប្ដាហ៍ទី៣៧

សប្ដាហ៍ទី៣៨

សប្ដាហ៍ទី៣៩

Infant

សប្ដាហ៍ទី៣៤

ក្នុងដំណាក់កាលនេះ អាអូនមានទំងន់ ២,១គីឡូ និង ប្រវែង ៤៥សង់ទីម៉ែត្រ

កម្ពស់ 45 cm - ទម្ងន់ 2.1 kg