សប្ដាហ៍ទី៣០

សប្ដាហ៍ទី៣១

សប្ដាហ៍ទី៣២

សប្ដាហ៍ទី៣៣

សប្ដាហ៍ទី៣៤

សប្ដាហ៍ទី៣៥

សប្ដាហ៍ទី៣៦

សប្ដាហ៍ទី៣៧

សប្ដាហ៍ទី៣៨

សប្ដាហ៍ទី៣៩

សប្ដាហ៍ទី៤០

Infant

សប្ដាហ៍ទី៣៥

ក្នុងខណៈអំឡុងពេលនេះ អាអូនមានទំហំប៉ុនផ្លែត្រសក់ស្រូវផ្អែម ហើយមានទំងន់២,៤គីឡូក្រាម និង ប្រវែង ៤៦,២ សង់ទីម៉ែត្រ

កម្ពស់ 46.2 cm - ទម្ងន់ 2.4 kg