សប្ដាហ៍ទី៣២

សប្ដាហ៍ទី៣៣

សប្ដាហ៍ទី៣៤

សប្ដាហ៍ទី៣៥

សប្ដាហ៍ទី៣៦

សប្ដាហ៍ទី៣៧

សប្ដាហ៍ទី៣៨

សប្ដាហ៍ទី៣៩

សប្ដាហ៍ទី៤០

សប្ដាហ៍ទី១

សប្ដាហ៍ទី២

Infant

សប្ដាហ៍ទី៣៧

អាអូន​ពេល​នេះ​លូតលាស់​លឿន​ណាស់ ​បើគិត​ពីប្រវែងវិញ​ប្រហែល ៤៨ សង់ទីម៉ែត្រ រីឯ​ទម្ងន់​វិញប្រមាណ ២,៨៥ គីឡូក្រាម

កម្ពស់ 48 cm - ទម្ងន់ 2.85 kg