សប្ដាហ៍ទី៣១

សប្ដាហ៍ទី៣២

សប្ដាហ៍ទី៣៣

សប្ដាហ៍ទី៣៤

សប្ដាហ៍ទី៣៥

សប្ដាហ៍ទី៣៦

សប្ដាហ៍ទី៣៧

សប្ដាហ៍ទី៣៨

សប្ដាហ៍ទី៣៩

សប្ដាហ៍ទី៤០

សប្ដាហ៍ទី១

Infant

សប្ដាហ៍ទី៣៦

អាអូន​ មាន​ប្រវែង​ប្រហែល ៤៧ សង់ទីម៉ែត្រ និង​ទម្ងន់ប្រហែល ២,៧ គីឡូក្រាម

កម្ពស់ 47 cm - ទម្ងន់ 2.7 kg