សប្ដាហ៍ទី៣៥

សប្ដាហ៍ទី៣៦

សប្ដាហ៍ទី៣៧

សប្ដាហ៍ទី៣៨

សប្ដាហ៍ទី៣៩

សប្ដាហ៍ទី៤០

សប្ដាហ៍ទី១

សប្ដាហ៍ទី២

សប្ដាហ៍ទី៣

សប្ដាហ៍ទី៤

សប្ដាហ៍ទី៥

Infant

សប្ដាហ៍ទី៤០

អាអូន​មាន​ទម្ងន់​ប្រហែល ៣,៤គីឡូក្រាម ប្រវែង​ប្រហែល ៥០,៨ សង់ទីម៉ែត្រ ទំហំ​ប៉ុន​ផ្លៃល្ពៅ

កម្ពស់ 3.4 cm - ទម្ងន់ 50.8 kg