ទន្តបណ្ឌិតឯកទេស ជុំ ម៉ូនី

សុខភាពមាត់ធ្មេញ · មន្ទីរព្យាបាលមាត់ធ្មេញអេឡេហ្គង់

អំពី​គ្រូពេទ្យឯកទេស

– បច្ចុប្បន្ន៖ បង្ហាត់ និង បង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល និង សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ។
បទពិសោធន៍ពិនិត្យនិងព្យាបាលមាត់ធ្មេញ មន្ទីរព្យាបាលមាត់ធ្មេញអេឡេហ្គង់រយៈពេល១៤ឆ្នាំ។

– ២០១៩ បញ្ចប់ថ្នាក់ឯកទេសពត់តម្រង់ធេ្មញនៅសកលវិទ្យាល័យ Duisburg Essen University (IMC) ទីក្រុងMurnsterប្រទេសអាល្លឺម៉ង់

– ២០១៨ បញ្ចប់ថ្នាក់ជំនាញពត់តម្រង់ធ្មេញជាមួយក្រុមឯកទេសសហរដ្ធអាមេរិក(Progressive Orthodontic Serminars) ទីក្រុងភ្នំពេញ

– ២០០៨ បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ទន្តបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល

 

 

អត្ថបទពីគ្រូពេទ្យឯកទេសថ្មីបំផុត